aktywa-do-zbycia

Aktywa do zbycia

Warszawski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Warszawie informuje o możliwości nabycia poniższych nieruchomości:

 • Niezabudowane działki gruntu położone przy ul. Waflowej w Warszawie, dzielnica Wilanów o numerach ewidencyjnych: 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 76/4, 76/5, 76/6, mogące stanowić odrębne nieruchomości, o łącznej powierzchni 18.003 m²  z obrębu 1-06-87 nr KW WA2M/00430190/2 oraz udział 6/8 w działce 76/1 stanowiącej wydzieloną drogę wewnętrzną nr KW WA2M/00501577/8. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej ulicy Waflowej i ul. Rosochatej, przez działki nr 22, 110 i 103, stanowiące drogę dojazdową szerokości około 9m (własność m.st. Warszawy). Dla niniejszych działek nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w SUiKZP są to tereny zieleni urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji z PBC min. 70%  (oznaczenie ZP2).

 

 • Niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 12,3012 ha położone w miejscowości Sobienie Biskupie, gm. Sobienie Jeziory, pow. otwocki
 1. 20 działek ewidencyjnych od nr 1037/39 do nr 1042/25 o łącznej powierzchni 1,2246 ha przeznaczone pod usługi rekreacji z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego; ujawnione w KW nr SI1G/00073418/4.
 2. 98 działek ewidencyjnych od nr 1036/46 do nr 767/63 o łącznej powierzchni 5,5999 ha przeznaczone pod usługi rekreacji z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego; ujawnione w KW nr SI1G/00076335/9,
 3. 17 działek ewidencyjnych od nr 767/37 do nr 767/53 o łącznej powierzchni 1,3587 ha przeznaczone pod usługi rekreacji z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego; ujawnione w nr SI1G/00082722/4.
 4. Działka ew. nr 1038/8 o powierzchni 0,1540 ha przeznaczona na cele usług sportu i rekreacji ujawniona w KW nr SI1G/00075723/9,
 5. Działka ew. nr 1038/9 o powierzchni 0,1532 ha przeznaczona na cele usług sportu i rekreacji ujawniona w KW nr SI1G/00075724/6,
 6. Działki ew. nr 1038/5, 1038/6, 1038/7, 1038/10 o łącznej powierzchni 0,7536 ha przeznaczona na cele usług sportu i rekreacji ujawniona w KW
  nr SI1G/00074266/0
 7. Działki ew. nr 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/11 o łącznej powierzchni 1,4892 ha przeznaczona na cele usług , sportu i rekreacji ujawniona w KW
  nr SI1G/00077496/2.
 8. Działki ew. nr 843/3, 844/7, 844/8, 844/9, 844/10, 844/11, 844/12, 844/13, 844/14, 844/15, 844/16, 845/2 o łącznej powierzchni 1,5680 ha przeznaczone na cele usług sporu i rekreacji, ujawnione w KW nr SI1G/00082722/4,

Dla nieruchomości wymienionych w pkt. 1,2,3 została wydana decyzja nr 1647/2010 z dnia 30.12.2010 roku zatwierdzająca projekt budowlany
i udzielająca pozwolenia na budowę osiedla 83 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, bungalowów oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe do każdego budynku.

Dla nieruchomości wymienionych w pkt. 4-8 została wydana decyzja nr 1434P/08 z dnia 09.10.2008 roku zatwierdzająca projekt budowlany
i udzielająca pozwolenie na budowę zespołu zabudowy rekreacyjnej Sobienie II.

 • Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 24/1 o powierzchni 450 m2, położonej przy ulicy Prymasa Tysiąclecia 81A w Warszawie, dzielnica Wola, o łącznej powierzchni 450 m2, wraz z własnością posadowionego na przedmiotowej działce gruntu trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 563,45 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA4M/00403436/5.

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 36/15 z obrębu nr 18 Wejdyki  gm. Ryn powiat giżycki,
  o powierzchni 0,4495 ha o przeznaczeniu rolnym (PS – Pastwiska Trwałe), dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1G/00046991/2.

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki ewidencyjne o numerach 36/3, 36/4, 36/6, 36/7, 36/8 z obrębu nr 18 Wejdyki  gm. Ryn powiat giżycki, o łącznej powierzchni 1,9393 ha, o przeznaczeniu rolnym (PS – Pastwiska Trwałe i R – Grunty Orne), dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1G/00046743/9.

 • Nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne o numerach 87/2, 87/3 i 87/4 z obrębu nr 0008 Guzowatka Dąbrówka, powiat wołomiński, o łącznej powierzchni 0,3000 ha (3 x 0,1000 ha), dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00084350/2.

Zgodnie z MPZP przedmiotowe działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej z przeznaczeniem podstawowym na mieszkalnictwo          jednorodzinne z dopuszczeniem realizacji obiektów mieszkaniowo-pensjonatowych, letniskowych, obiektów i urządzeń związanych z                      działalnością rzemieślniczą o uciążliwości mieszczącej się w granicach własności oraz inną, nieuciążliwą działalnością gospodarczą i                    komunalną.

Działka 87/2 zabudowana jest budynkiem usługowym z 2007 r., o powierzchni zabudowy ok. 384 m2, powierzchnia użytkowa ok. 401,01 m2.

Kontakt ze strony Warszawskiego Banku Spółdzielczego – Robert Kazański, tel. kom: 500 115 909, adres e-mail: robert.kazanski@bankwbs.pl.